I. ОБЩИ ПОНЯТИЯ

„Бакалия 2014“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202935695, със
седалище и адрес на управление: Република България, обл. София-град, Столична
община, гр. София, п.к. 1463, р-н Триадица, ул.Цар Асен № 79, ет. 2, ап. 5,
представлявано от Милена Славчева Иванова в качеството си на управител, e дружество,
предлагащо услуги в областта на търговията на дребно с храни, напитки, тютюневи
изделия и други стоки. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат отношенията между
„Бакалия 2014“ ООД (наричано по-долу за краткост „Бакалия 2014” ООД или „Търговец”)
и всяко лице (юридическо или физическо), което посещава интернет страниците на
„Бакалия 2014“ ООД (наричано по-долу за краткост „Потребител“), във връзка с ползване
на информация и услуги (наричани по-долу за краткост „услугите“), предоставени чрез
уебсайта, собственост на „Бакалия 2014“ ООД.

Чл. 1. Посочените в настоящите „Общи условия” думи и изрази имат следното
значение:
– „Потребител е всяко физическо лице, което ползва информация чрез уебсайта
https://bakaliq.com/ 
– „Търговец” е Дружество с ограничена отговорност (ООД), с търговска фирма
„Бакалия 2014“, което в рамките на своята търговска дейност предоставя информация
относно своите стоки и услуги чрез Уебсайт достъпен на Интернет страница, чрез URL
https://bakaliq.com/ 
– „Уебсайт или сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно
чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран
протокол, което съдържа файлове, софтуер, текст, картина, звук, изображение, както и
всякакви други материали и ресурси.
– „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт https://bakaliq.com/

– „Форма за кандидатстване” е стандартизирана електронна процедура на
Търговеца, предоставена чрез Интернет страницата на Потребителят, чрез която
последният заявява своите: имена, изразява съгласие с настоящите Общи условия,
като предоставя и друга информация, която е необходима за подбор на кандидати за
обявени от работодателя „Бакалия 2014“ ООД работни места.
– „Лични данни“ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице
или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни); физическо
лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано,
пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер,
данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци,
специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената,
икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

– „Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или
етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или
членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните
данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или
данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.
– „Обработване" – означава всяка операция или съвкупност от операции,
извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства
като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или
промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване,
разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или
комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
– „IP Адрес” („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ
компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява
локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

II. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 2. С преминаването през който и да е линк (хипервръзка) на страницата,
Потребителят декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите общи
условия. Общите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално
уведомяване на Потребителя. „Бакалия 2014“ ООД не носи отговорност, ако Потребителят
не е прочел последния вариант на настоящите общи условия. При използване услугите на
„Бакалия 2014“ ООД Потребителят се задължава да спазва настоящите общи условия,
както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и
международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите общи условия.
Чл. 3. (1) Потребителят получава възможност да прави валидни заявки за
кандидатстване при набиране на персонал при налична обява в Интернет, след като
попълни Формата за кандидатстване.
(2) В случай, че Потребителят не изпълни задълженията си по предходната алинея
„Бакалия 2014“ ООД има право да оттегли изпратената заявка. В този случай „Бакалия
2014“ ООД не отговаря за вредите, които Потребителят е претърпял.
(3) Преди окончателното попълване на Формата за кандидатстване или при
последваща актуализация на данните Потребителят свободно може да ги променя, преди
да ги изпрати на Търговеца.
(4) Кандидатстването на Потребителя посредством Интернет страницата е
окончателно след изпращане на Формата за кандидатстване на Търговеца.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 4. Потребителят има право на достъп в режим онлайн до уебсайта на „Бакалия
2014“ ООД, при спазване на условията и изискванията за достъп освен при настъпване на
обстоятелства извън контрола на „Бакалия 2014“ ООД – случаи на непреодолима сила,
случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
Чл. 5. Потребителят е длъжен да предостави вярна, точна, актуална и пълна
информация за себе си при попълване на Формата за кандидатстване (наричана оттук
нататък с общото наименование „лични данни“).
(2) Да внася при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност,
точност, актуалност и изчерпателност.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 6. (1) Търговецът има право да иска от Потребителя:
1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия;
2. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително
право на интелектуална собственост;
3. да уведомява незабавно Търговеца за всеки случай на извършено или открито
нарушение при използване на Сайта;
4. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, да не
осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Потребители да
използват уебсайта;
5. да не извлича чрез технически средства или по технически начин
информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите
данни, разположени в Сайта и по този начин да не създава собствена база данни в
електронен или друг вид;
6. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група
хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети
лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.
(2) При неспазване на задълженията Търговецът има право незабавно и без
предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до сайта,
както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са
пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната
алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Търговецът има правото да сезира
компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
Чл. 7. „Бакалия 2014“ ООД се задължава да пази тайната на кореспонденцията,
както и да не разгласява персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно
предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите нормативни
разпоредби. Приемайки настоящите общи условия, Потребителите, подали формата, се

съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от „Бакалия 2014“
ООД по електронен път в случай на подадена форма за кандидатстване и при
необходимост от помощ от служител на „Бакалия 2014“ ООД.

V. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 8. (1) Търговецът е длъжен да спазва нормативните актове, които
регламентират защитата на предоставените от Потребителя лични данни и информация.
Търговецът обработва и съхранява предоставената информация с грижата на добър
търговец като спазва принципа на пропорционалност на събираните и обработвани данни,
само за целите на подбор и избор на кандидати чрез Интернет страницата. Той няма право
да я предоставя на трети лице за рекламни и маркетингови цели. Търговецът има право да
предостави на трети лица, лични данни и информация на Потребителя само с оглед
изпълнение на задълженията по настоящия договор.
(2) Търговецът има право да предоставя на компетентни държавни органи, лични
данни и информация на Потребителя, в случай предвидени в нормативните актове, с оглед
предотвратяване на престъпления, осуетяване на административни нарушения или други
неправомерни действия. Търговецът може да ползва личните данни и информация на
Потребителя, при ангажиране договорната и извъндоговорната отговорност на последния,
включително и чрез предоставянето им на трети лица. „Бакалия 2014“ ООД си запазва
правото да използва IP адресите на Потребителите за разкриване идентичността им в
случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за
да се спазят настоящите общи условия.
Чл. 9. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят доброволно дава
своето изрично и недвусмислено съгласие предоставените от него лични данни да бъдат
обработвани от Търговеца и/или негови служители, за целите на подаването на форма за
кандидатстване, комуникация и разрешаване на спорове с Потребителя.

VI. СИГУРНОСТ

Чл. 10. Потребителят се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични
или други данни на „Бакалия 2014“ ООД чрез попълване на формата за кандидатстване,
той се съгласява, че те могат да бъдат използвани за следните цели от „Бакалия 2014“
ООД: подбор на кандидати за обявеното работно място; комуникация с кандидатствалите
Потребители; рекламиране на стоките и услугите, предлагани от „Бакалия 2014“ ООД;
маркетингови, медийни, административни цели; реклама, за проучване на пазара.
Чл. 11. С предоставянето на свои лични данни на „Бакалия 2014“ ООД чрез
попълването на данните във формуляра за създаване на регистрация и/или Поръчка и/или
абонамент, Потребителят декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще
бъдат включени в платформата на „Бакалия 2014“ ООД и дава изричното си и
недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат съхранявани, архивирани, използвани
и обработени за целите, описани в чл. 3. от настоящите общи условия.

Чл.12. (1) Всеки Потребител – субект на лични данни има право да подаде искане,
което съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: жк. Люлин 7 с/у бл. 702
магазин за хранителни стоки Бакалия или електронен адрес office.bakalia@gmail.com, за да
упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработвани или не,
за което не дължи никаква такса;
(2) Данните, които Потребитeлят предоставя са: три имена, адрес.
(3) Когато Потребителят осъществява достъп до интернет сайта, се събира
информация относно тези посещения. Например, за да бъде разрешено свързването на
Потребителя с Услугите на Дружеството, сървърите на Дружеството могат да получават и
записват информация за компютъра, устройството и браузъра на Потребителя,
включително евентуално и за IP адреса на Потребителя, вида на браузъра и друга
информация относно използвания от него софтуер или хардуер.
Чл. 13. (1) Във всеки момент, докато се съхраняват или обработват личните данни,
Потребителят – субект на данните, има следните права:
1. да поиска копие от неговите лични данни от „Бакалия 2014“ ООД и право на
достъп по всяко време до личните си данни;
2. да поиска от „Бакалия 2014“ ООД личните си данни във вид удобен за
прехвърляне на друг администратор на лични данни;
3. да поиска от „Бакалия 2014“ ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните
лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
4. да поиска от „Бакалия 2014“ ООД личните му данни да бъдат изтрити без
ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
– когато е оттеглил своето съгласие;
– когато е възразил срещу обработването,
– когато обработването е незаконосъобразно;
– когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно
задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо
„Бакалия 2014“ ООД като администратор на лични данни;
5. има право да поиска от „Бакалия 2014“ ООД да ограничи обработването на
личните му данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и
обработвани. Отказът на „Бакалия 2014“ ООД за ограничаване ще е изрично само в писмен
вид, като ще бъде мотивиран със законосъобразната причина;
6. има право да оттегли съгласието си за обработката на лични данни по всяко
време с отделно искане, отправено до администратора;

7. има право да възрази срещу определени видове обработка, като директен
маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
8. има право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително
профилиране;
9. Има право на жалба до надзорния орган, като компетентният за това орган е:
Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”
№ 2 (www.cpdp.bg).
(2) „Бакалия 2014“ ООД може да откаже да заличи личните данни на Потребителя
по следните причини:
– при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на
информация;
– за спазване на законово задължение от страна на „Бакалия 2014“ ООД или за
изпълнението на задача от обществен интерес,
– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически
изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да
направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

VII. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА
Чл. 14. „Бакалия 2014“ ООД не носи отговорност в следните случаи:
• при нарушения на работоспособността на програмното или техническото
осигуряване на други оператори в интернет или на телекомуникационните връзки в и/или
извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на
сайта;
• при загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя, в
резултат от ползване на сайта от негова страна, както и за невъзможността да се ползват
сайта;
• за неспособност на Потребителя да ползва сайта;
• при претенции от трети лица срещу Потребителя, свързани с ползването на сайта.
Чл. 15. Администраторът съхранява личните данни за срок от 6 месеца, освен ако има
законово задължение да ги съхранява за по-дълъг срок или за целите на легитимния си
интерес. След този срок, Администраторът предприема незабавно действия за изтриване и
унищожаване на всички лични данни или за анонимизирането им, като по този начин става
невъзможно идентифицирането на субекта на данни.

VIII. АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ
Чл. 16. Потребителите могат да използват сайта за лични нужди, с нестопанска цел
и при условие, че не се нарушават авторските права на Търговеца или на трети лица,
свързани пряко или косвено с материалите на сайта.
Чл. 17. Забранява се изрично материалите, снимките, както всяка информация,
обект на авторски права/интелектуална собственост, които са публикувани на този сайт да
бъдат копирани, публично разпространявани, използвани или раздавани, с каквато и да
било цел от Потребителите. При констатирано такова нарушение, Търговецът има право да
претендира за претърпени преки или косвени щети в пълен размер.
Чл. 18. Търговецът има право да ограничи достъпа на Потребител, който нарушава
авторските права на сайта https://bakaliq.com/ , като ограничи неговия достъп.
Чл. 19. Търговецът си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на
материали и друга информация, публикувана на сайта, на трети лица при допълнително
сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Търговеца и
лицето, публикуващо информацията.
Чл. 20. Търговецът има право по всяко време да променя и актуализира
информация в сайта.
Чл. 21. Линковете на сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са
публикувани за удобство на Потребителите. При употреба на такава препратка
Потребителите не използват услуга, предоставена от Търговеца и по отношение на
използването на препратката извън сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.
Чл. 22. Доставчикът не носи отговорност по отношение на информацията и/или
съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва
използването на тези сайтове или информацията, публикувана в тях. Евентуалните
рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. (1) Търговецът има право да променя и актуализира едностранно каквато и
да било информация, публикувана на Интернет сайта без предварително уведомление до
Потребителя.
(2) Промяната и актулизацията на Общите условия имат незабавно действие, освен
ако Търговецът не е посочил друго.
Чл. 24. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в страницата, както
и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено
рекламодателите.
Чл. 25. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите
Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на

целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от
повелителните норми на закона или установената практика.
Чл. 26. (1) Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и
добра воля.
(2) При възникнали спорове Потребителите могат да се свържат с Търговеца на
телефон 0894405384 и да изпращат жалби и оплаквания на следния е-mail
адрес office.bakalia@gmail.com;
(3) Служител на Търговеца ще се свърже с Потребителя в срок не по-дълъг от
четиринадесет ( 14 ) дни, за да обсъди всички въпроси поставени от Потребителя с цел
тяхното бързо и качествено разрешаване в интерес на двете страни.
Чл. 27. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4
ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите, информация, за
които е достъпна на адрес https://www.kzp.bg/pomiritelna-deynost  и
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG 
Чл. 28. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове,
породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове,
породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или
прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването
му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от
компетентния съд в Република България. Като спрямо този договор и всички произтичащи
от него права и задължения за страните се прилага българското законодателство.